PERIODIC SAVING

आवधिक बचतको ब्याजदर निम्नप्रकार रहेका छन् ।

अवधिक बचत Periodic Savings

अवधि 

मासिक त्रैमासिक  एकमुषठ

६ महिना भन्दा कम

७.७५ %

८.०० %

८.०० %

६ महिना ७.७५ % ८.०० % ९.०० %
१ वर्ष ९.०० % ९.०० %

१०.०० %

 २-३ वर्ष ९.०० % ९.२५% १०.२५ %

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here